موسسه پیوند علم وصنعت امیرکبیر با شماره ثبت 4381 و شماره ملی 14004483242 برابر مفاد اساسنامه تصویبی و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر حمایت همه جانبه از نوآوران و نخبگان و تولید ثروت از طریق دانش و تکنولوژی، در این عرصه گام نهاده است و در حال حاضر بعنوان کارگزار فن بازار پارک علم و فناوری خراسان رضوی و کارگزار فن بازار منطقه ای خراسان فعالیت دارد.