نشست تخصصی تجاری سازی با حضور یکی از سرمایه گذاران و مخترعین در محل موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر در تاریخ 94/7/26

در ادامه نشست تخصصی مورخه 94/7/20 جلسه ای با حضور یکی از سرمایه گذاران و مخترعین به منظور معرفی طرح پیشنهادی در محل موسسه پیوند علم و صنعت امیرکبیر برگزار گردید.
در این جلسه پس از تبادل نظر طرح پیشنهادی مورد استقبال سرمایه گذار واقع شد و مقرر گردید هریک از طرفین پیشنهادات اجرائی خود را در جلسه آینده که به همین منظور تشکیل خواهد شد ارائه نمایند.